Skolens profil

Asferg Skole er en skole med elever fra 0.-6. klassetrin.

Særlige undervisningsformer

Asferg Skole lægger særligt vægt på følgende undervisningsformer:

  • Projektarbejdsformen
  • Værkstedsarbejde
  • Tværfagligt samarbejde
  • Arbejde på tværs af klasser
  • IT

En normal skoledags forløb

Indskolingen (0.-3. klasse):

  • Morgensamling kl. 7:50 i hjemklasserne
  • Arbejde i moduler: Projektarbejdsform og værkstedsarbejde benyttes.
  • IT integreret som en naturlig del af undervisningen

Mellemtrinnet (4.-6. klasse):

  • IT integreret som en naturlig del af undervisningen. Junior PC-kørekort er en del af handleplanen.
  • P-fagsordning med praktisk-musiske fag

Særlige begivenheder

Skolen deltager i det årlige landsdækkende motionsløb før efterårsferien.

Der holdes skolefest én gang om året.

Der arrangeres årligt en eller flere teaterforestillinger, enten som teaterbesøg på skolen, teaterture for klassen i Randers eller som sociale skole-hjem-arrangementer for hele familien (sådanne tilfælde vil indebære deltagerbetaling).

Særlige undervisningstilbud

Asferg Skole har et tilbud om specialundervisning til elever med indlæringsvanskeligheder.

Henvisning til specialundervisning sker i samråd med eleven og forældrene. Hvis specialundervisningen skal finde sted i mere end en kort periode, indstilles eleven til en skolepsykologisk undersøgelse, der skal afdække barnets behov.

Specialundervisning gives på hold eller i klassen efter vurdering i hvert enkelt tilfælde.

Der udarbejdes en handleplan for hver enkelt specialundervisningselev. Hvert år bliver de enkelte elevers specialtilbud evalueret.

Der laves desuden en forebyggende indsats i form af en læselærerordning i indskolingen og et læsekursus i 3.-5. klasse.

Skoleblad

Skolebladet udgives fire gange årligt.

Formålet med at udgive skolebladet er at orientere bredt om skolens virke. Elevernes bidrag er derfor en væsentlig del af bladet sammen med officielle meddelelser fra skolen, skolebestyrelsen, klasseforældrerådet og lignende. Skolebladet er ligeså åbent for indlæg fra skolens forældrekreds.

Evaluering af kvalitet

Ved skole-hjem-samtaler to gange årligt finder en mundtlig evaluering sted, som bliver fulgt op af skriftlige afkrydsningsark for 4.-6.klasse, hvor der evalueres på arbejdsindsatsen i fagene.

I de enkelte årgange anvendes forskellige evalueringsformer som f.eks. portefølje, logbog, elevsamtalen, mv.

Elevplaner udarbejdes efter den gældende bekendtgørelse.

For skolens samlede virksomhed udarbejdes en årlig rapport.

Der findes separate evalueringer af indskolingen.